INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2023/2024 K přijímání žádostí o přijetí d… více informací
Zavřít
Zpět

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024

1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace (1.MŠ), se sídlem Husitská 1683, 43401 Most. IČO: 10 834 346
Ředitelka 1. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace Mgr. Šárka Procházková stanovila následující kritéria, podle
nichž bude postupovat při rozhodování v souladu s novelizací č. 178/2016 Sb. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, ŠZ), ve znění pozdějších předpisů.
 
S účinností od 2. 5. 2023.
 
Spádový obvod 1. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace zahrnuje šest míst poskytujících předškolní vzdělávání.
 
Místa poskytující předškolní vzdělávání 1.mateřské školy, Most, příspěvkové organizace:
 
1.) Mateřská škola: Husitská 1683, 43401 Most
. Odloučená pracoviště:
2.) K. H. Borovského 1145, 434 01 Most,
3.) Bělehradská 532, 434 01 Most
4.) Pod Lajsníkem 587, 434 01 Most
5.) Fr. Kmocha 1820/1, 434 01 Most
6.) U Cáchovny 2738, 434 01 Most
 
I.
 
V souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon - ŠZ), ve znění pozdějších předpisů, je k předškolnímu vzdělávání přednostně vždy přijato dítě
poslední rok před nástupem povinné školní docházky, tedy dítě, jež dovrší do 31. 8. 2023 věku 5 let, s místem trvalého
pobytu v příslušném školském spádovém obvodu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2 ŠZ) v kalendářním roce, ve
kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v
mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu organizace (spádovém obvodu dané MŠ), v němž má dítě místo
trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro
dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání (§ 34a odst. 5).
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle
než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.
Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní
vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky a je zohledněno
místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském spádovém obvodu MŠ.
 
 II.
 
Ředitelka školy vychází při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude
k předškolnímu vzdělávání přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke dni vydání
rozhodnutí a předpokládanému stavu k 1. září 2023. V rámci přijímacího řízení budou všechny přijímané děti přijaty
k datu 1. září 2023.
 
Kritéria pro přijímání dětí, které před 31. 8. 2023 dosáhnou zpravidla třetího roku věku v odloučených
pracovištích:
K. H. Borovského 1145, 434 01 Most,
Bělehradská 532, 434 01 Most
Pod Lajsníkem 587, 434 01 Most
Fr. Kmocha 1820/1, 434 01 Most
U Cáchovny 2738, 434 01 Most
 
Trvalý pobyt dítěte Bodové ohodnocení
Místo trvalého pobytu dítěte ve školském spádovém obvodu 1. mateřské školy, Most,
příspěvkové organizace, nebo umístění dítěte v dětském domově v tomto školském
spádovém obvodu.
 
1500 bodů
 
Místo trvalého pobytu dítěte mimo školský spádový obvod organizace 1. mateřské školy,
Most, příspěvkové organizace, ale s trvalým pobytem ve městě Most.
 
250 bodů
 
Trvalý pobyt mimo město Most. 0 bodů
 
Věková skupina Bodové ohodnocení
Děti, které do 31.8.2023, dovrší věku 6 let. 2120 bodů
Děti, které do 31.8.2023, dovrší věku 5 let. 2080 bodů
Děti, které do 31.8.2023, dovrší věku 4 let. 2040 bodů
Děti, které do 31.8.2023, dovrší věku 3 let. 2000 bodů
 
Kritéria pro přijímání dětí, které před 31. 8. 2023 dosáhnou zpravidla třetího roku věku v mateřské škole:
Husitská 1683, 43401 Most (mateřská škola zřízena pro děti podle § 16 odst. 9 ŠZ)
Do mateřské školy Husitská 1683 se přijímají děti s doporučením školského poradenského zařízení, že se jedná o dítě
uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, které budou mít s platností od 1.9.2023 či dříve.
 
Trvalý pobyt dítěte Bodové ohodnocení
Místo trvalého pobytu dítěte na území města Most. 1500 bodů
Trvalý pobyt mimo město Most. 0 bodů
 
Věková skupina Bodové ohodnocení
Děti, které do 31.8.2022 dovrší věku 6 let a mají doporučení školského poradenského
zařízení, ve kterém je dítěti navrženo zařazení do školy zřízené pro žáky (děti) podle § 16
odst. 9 ŠZ
 
2120 bodů
 
Děti, které do 31.8.2022 dovrší věku 5 let a mají doporučení školského poradenského
zařízení, ve kterém je dítěti navrženo zařazení do školy zřízené pro žáky (děti) podle § 16
odst. 9 ŠZ
 
2080 bodů
 
Děti, které do 31.8.2022 dovrší věku 4 let a mají doporučení školského poradenského
zařízení, ve kterém je dítěti navrženo zařazení do školy zřízené pro žáky (děti) podle § 16
odst. 9 ŠZ
 
2040 bodů
 
Děti, které do 31.8.2022 dovrší věku 3 let a mají doporučení školského poradenského
zařízení, ve kterém je dítěti navrženo zařazení do školy zřízené pro žáky (děti) podle § 16
odst. 9 ŠZ
 
2000 bodů
 
III.
 
Při přijímání dětí bude postupováno podle výše uvedených kritérií. Děti se seřadí podle výše jejich bodového ohodnocení.
V případě rovnosti bodů, budou děti se stejným počtem bodů, seřazeny od dítěte věkově nejstaršího po dítě věkově
nejmladší, při přijetí má vždy přednost dítě, které je věkově starší, před dítětem se stejným počtem bodů, které je věkově
mladší.
 
V případě rovnosti bodů a více uchazečů o poslední volné místo (například v případě, kdy se dvě a více dětí stejného data
narození uchází o jedno místo), se rozhodne o přijetí dítěte losováním. Losování proběhne za přítomnosti ředitelky školy,
zástupkyně školy, zástupce zřizovatele. K účasti na losování budou vyzváni dále zákonní zástupci dotčených účastníků
přijímacího řízení. O průběhu a výsledku losování se provede písemný záznam.  
V termínu vyhlášení zápisu nerozhoduje:
 datum podání žádosti
 pořadí podané žádosti
 
Poznámky ke Kritériím pro přijímání dětí:
Uvedená kritéria se uplatní pro děti, které do 31.8.2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku. Věk dítěte je počítán k 31. 8.
2023. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání
rozhodnutí. 
Kritériem je věková skupina a trvalý pobyt dítěte.
 
IV.
 
Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do organizace 1.mateřská škola, Most, příspěvková organizace na
území Statutárního města Most
Upřednostnění se týká  dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce, dle školského
obvodu organizace – 1.MŠ. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR, ve smyslu ustanovení
§ 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Dále děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje mateřskou školu a jejich
 
obec má vyhotovenou smlouvu se Statutárním městem Most o poskytování předškolního vzdělávání na území Statutárního
města Most, dále děti umístěné v dětském domově.
 
Ke kritériím :
Dětem s místem trvalého pobytu v příslušném spádovém školském obvodu 1.MŠ, které před 31. 8. 2023 dosáhnou
nejméně třetího roku věku, budou body přiděleny tak, aby tyto spádové děti měly při přijímání vždy absolutní přednost
před všemi ostatními dětmi. Následně budou těmto spádovým dětem přidělovány body tak, aby spádové děti od 5 let věku
(s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před spádovými čtyřletými a tříletými dětmi. V případě
nedostatečné kapacity preferované mateřské školy pro přijetí spádových dětí se shodným počtem bodů, bude dítě dle
kapacitních možností, přijato na jiné místo poskytující předškolní vzdělávání organizace 1.MŠ.
Ostatní děti jsou přijímány v níže uvedeném pořadí s tím, že starší věková skupina má přednost. Tyto ostatní děti jsou
přijímány dle kapacitních možností 1. mateřské školy, Most příspěvkové organizace, až po umístění dětí s místem trvalého
pobytu v příslušném spádovém školském obvodu 1.MŠ.
Doplňující pravidla pro zařazení přijatých dětí na jednotlivá místa poskytující předškolní vzdělávání :
 preferované místo poskytující předškolní vzdělávání
 mikroobvod spádového školského obvodu
Doplňující pravidla Bodové ohodnocení
Preferované místo poskytující předškolní vzdělávání 100 bodů
Mikroobvod spádového školského obvodu 200 bodů
 
Dítě, které splní kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání a bude jej možné k předškolnímu vzdělávání do 1.MŠ
přijmout z důvodu volné kapacity, bude zařazeno na jedno z míst poskytujících předškolní vzdělávání dle doplňujících, výše
uvedených pravidel, až do vyčerpání volné kapacity preferovaného místa poskytujícího předškolní vzdělávání. Přednost při
zařazení dítěte na jednotlivá místa poskytující předškolní vzdělávání budou mít děti s větším počtem bodů doplňujících
pravidel pro zařazení dětí.
V případě rovnosti bodů, budou děti se stejným počtem bodů, seřazeny od dítěte věkově nejstaršího po dítě věkově
nejmladší, při přijetí má vždy přednost dítě, které je věkově starší, před dítětem se stejným počtem bodů, které je věkově
mladší.
V případě rovnosti bodů a více uchazečů o poslední volné místo (například v případě, kdy se dvě a více dětí stejného
bodového ohodnocení doplňujících pravidel uchází o jedno místo), se rozhodne o přijetí dítěte losováním. Losování
proběhne za přítomnosti ředitelky školy, zástupkyně školy, zástupce zřizovatele. K účasti na losování budou vyzváni dále
zákonní zástupci dotčených účastníků přijímacího řízení. O průběhu a výsledku losování se provede písemný záznam.
Bodové ohodnocení, které stanovuje výši kritérií pro přijímání dětí a bodové ohodnocení doplňujících pravidel pro
zařazení dětí na jednotlivá místa poskytující předškolní vzdělávání se nikdy nesčítají dohromady.
V případě naplnění kapacity na zákonnými zástupci preferovaném místě poskytovaného vzdělávání, bude dítěti umožněno
vzdělávání na jiném místě poskytovaného vzdělávání 1. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace, pokud bude 1.MŠ
volnými kapacitními místy v rámci odloučených pracovišť disponovat (přijetí ke vzdělávání). Děti se přijímají do výše volné
kapacity 1.mateřské školy, Most, příspěvkové organizace.
 
Školský spádový obvod 1.MŠ a mikroobvody školského spádového obvodu 1.MŠ jsou vyznačeny na mapovém portálu
oficiálních webových stránek města Most, odkaz https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/
 
Definice pojmů
Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je
vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním
registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo
zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu
označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování
nebo individuální rekreaci.
Způsob prokázání:
Trvalý pobyt se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden
trvalý pobyt v dané městské části nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.
 
Další informace
Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání
povinné.
 
V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě na základě jednotlivých kritérií získalo.
V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit:
 pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě,
 pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za každé dítě mladší 3
let.
Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do
mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla mít za prokázané.
O zařazování přijatých dětí do konkrétních tříd rozhoduje ředitelka mateřské školy.
Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské
školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla mít za prokázané.
 
Mgr. Šárka Procházková
ředitelka školy
Byl/a jsem seznámen/a s výše uvedenými kritérii.
Dne:
Podpis zákonného zástupce dítěte:

6.6. Den dětí zrušen - náhradní termín 23.6.2023

Z důvodu špatného počasí se Den dětí na školní zahradě přesouvá.  Náhradní termín je 23.6.2023. Začátek akce v 15.00 hodin zůstává stejný.  Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit 

Více informací