Milí rodiče, srdečně vás zveme na dny otevřených dveří, který se konají  10.4. 2024 a 18.4. 2024 vž… více informací
Zavřít
Zpět

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné vzdělávání

1) Předškolní vzdělávání od školního roku 2023/2024

Od počátku  školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Ve školním roce 2023/2024 je toto vzdělávání povinné pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti,  u kterých u zápisu do I. ročníků základní školy bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. Výjimkou jsou děti, které navštěvují přípravnou třídu.

2) Povinnost předškolního vzdělávání  - povinnost rodičů

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého bydliště pokud zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Spádové oblasti jsou již s předstihem vyvěšeny.

Nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a školského zákona a zákonný zástupce se vystavuje postihu.

3) Forma povinného předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, rozsah je stanoven zvláštním předpisem. Děti jsou povinny se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně. Tyto 4 hodiny jsou stanoveny v naší MŠ od 8-12 hodin.

Dále MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem , pokud je v důsledku krizových opatření, mimořádných opatření ( např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než poloviny dětí  alespoň jedné třídy . MŠ mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání  povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé MŠ. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

Povinnost se nevztahuje na období  školních prázdnin v základních a středních školách, jarní prázdniny jsou určeny podle okresů. Ministerstvo školství vydává každý rok přehled prázdnin a všech termínů, které se týkají organizace školního roku. Tento materiál je dostupný na webových stránkách MŠMT- ČR, zveřejněn je také na stránkách města.

4) Omlouvání neúčasti ze vzdělávání

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání neúčasti na vzdělávání stanoví školní řád.

Rodiče jsou povinni oznámit důvod nepřítomnosti dítěte do 3 dnů. Jsou povinni oznámit výskyt přenosné nebo infekční choroby v rodině nebo nejbližším okolí. 

omlouvání předškoláků :
  • telefonicky:   704 612 908
  • e-mailem : zaneta.smetanova@1msmost.cz
  • oznámením nepřítomnosti dítěte v MŠ - příloha u omluvného listu

Po ukončení absence dítěte v MŠ je rodič povinen zapsat důvod a potvrdit svým podpisem do omluvného listu u třídní učitelky. 

Je nutné vždy nahlásit nepřítomnost dítěte i v případě, že půjdete k lékaři a dítě přijde do MŠ později. 

Pokud není absence dítěte omluvena do 3 dnů, je zákonennému zástupci zaslána "Výzva k omluvení nepřítomnosti dítěte v MŠ" a pokud rodič neomluví dítě ani poté, je nahlášeno na příslušný odbor MmM. 

5) Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

Individuální vzdělávání

Uskutečňuje se bez pravidelné  denní docházky do mateřské školy.

Tuto formu vzdělávání může zákonný zástupce zvolit v odůvodněných případech. Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, musí tuto skutečnost rodič oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (květen před počátkem školního roku).

V průběhu školního roku může být individuální vzdělávání zahájeno nejdříve dnem kdy je oznámení zákonného zástupce doručeno ředitelce školy.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo dítěte,
  • místo trvalého pobytu,
  • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání

Ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou to jakési osnovy, podle kterých se děti ve školce vzdělávají.

Úkolem mateřské školy je pak sledovat a ověřovat  úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte, doporučovat rodičům postupy při vzdělávání a  zároveň určovat způsob a termín ověření a to ustanovením ve školním řádu.

Jedná se vlastně o povinné ověření získaných „znalostí a dovedností dítěte“, které musí být uskutečněno v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce bude s termíny seznámen.

Rodič má povinnost zajistit účast dítěte u ověření. Pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, ředitelka musí ukončit individuální vzdělávání. Dále už nelze dítě individuálně vzdělávat a je zařazeno k pravidelné docházce do mateřské školy.ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Vítěz projektu HEJBNI MOSTEM 2024

V únoru jsme se zůčastnili projektu HEJBNI Mostem, ktery každý rok pořádá magistrát města Mostu.  i letos jsme chtěli "hrát" o terapeutickou místnost pro handicapované děti v naší mateřské školce. S …

Více informací